توصیه هایی برای کاهش استرس آندوسکوپی

به گزارش کشتی کروز، آندوسکوپی، یک روش تشخیصی برای برخی بیماری های گوارشی است که به دلیل روش ویژه ای که مورد استفاده قرار می دهد، اغلب با ترس و اضطراب برای بیماران همراه است. محققان کشور برای غلبه بر این ترس و اضطراب، استفاده از موسیقی درمانی و حضور همراه را پیشنهاد داده اند.

توصیه هایی برای کاهش استرس آندوسکوپی

به گزارش خبرنگاران، دستگاه گوارش همانند دیگـر ارگان های بدن دچار بیماری ها و مشـکلاتی می شود کـه تشخیص به موقع و درمـان آن ها برای پیشگیری از مسائل حاد و مزمنی مثل زخم های گوارشی، تسـریع درمـان بیمار، تشـخیص و درمـان بدخیمی ها، کـاهش هزینه های درمـانی و افـزایش کیفیـت زنـدگی بیمـاران بسـیار حائز اهمیـت اسـت. این مهم نیازمند روش های تشخیصی مناسب مانند آندوسکوپی است که پیشرفت های اخیـر در آن، توانایی های تشخیصـی و درمـانی متخصصـان گوارش را ارتقا بخشیده است.

به نقل از متخصصان، باوجود همه منافعی که آندوسـکوپی دسـتگاه گـوارش دارد، این روش تشخیصی با احسـاسات ناخوشـایند و اضـطراب همـراه است، به طوری که این موضوع در 15 تا 20 درصد از بیماران مراجعه کننده به کلینیک های طبی دیده می شود. وجـود باورهای غلط رایج ازجمله بـروز درد، امکـان خفگـی و امکـان انتقـال عفونـت از طریـق آندوسکوپی باعث تشدید ترس و اضطراب بیمـاران و بـه دنبـال آن طـولانی شـدن زمـان آندوسکوپی و نارضایتی بیماران می شود. لذا تحمل مناسب بیمار برای انجام موفقیت آمیز و ایمـن ایـن رویـه و همکـاری وی برای پیگیری بعدی بیماری و درمان کامـل بـا نتیجه مناسب، ضـروری اسـت.

برای قابل تحمل تر کردن آندوسکوپی برای بیماران و رفع اضطراب آن ها، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یک روش غیردارویی مؤثر را آزمایش کرده و پیشنهاد داده اند.

آن ها در یک تحقیق علمی تأثیر انحراف فکر بیمار با موسیقی درمانی و حضور همراه را بر میزان اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی بررسی کرده و نتایج آن را در یک نشریه علمی پژوهشی به نام فصل نامه حیات وابسته به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر کرده اند.

این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 105 بیمار مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس اجرا شده است و در آن محققان از موسیقی درمانی از طریق پخش صداهای طبیعت با هدفون برای یک گروه و حضور همراه برای گروهی دیگر استفاده کرده و سپس تغییرات ایجادشده در سطح اضطراب آنان را بررسی کرده اند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انحراف فکر با موسیقی درمانی شیوه مؤثری جهت کمک به بیماران تحت آندوسکوپی است و استفاده و ترویج این روش می تواند به بیماران در جهت هر چه بهتر انجام یافتن این روش و احساس رضایت آنان کمک کند.

در این خصوص، عارف فقیه، محقق گروه آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و چهار همکار دیگرش اظهار داشته اند: با توجه بـه این که طـب مکمـل، روشی جامع نگر بوده و حرفه های پزشـکی نیـز حرفه های کل نگر هستند، کاربرد روش های طـب مکمل نظیر موسیقی درمانی می تواند نقش بزرگی در پیشـبرد مراقبـت از بیمار، از طریق پرستاران ایجاد نماید.

به گفته آن ها، با توجه به نتایج تحقیق ما، می توان از موسیقی طبیعت به عنوان تکنیکـی مؤثر در جهت کـاهش اضـطراب بیمـاران تحـت آندوسکوپی دسـتگاه گـوارش فوقـانی اسـتفاده کـرد و بـه ایـن طریـق عـلاوه بـر جلـوگیری از عوارض روش های تشخیصی و درمانی، از روش هایی که به صرفه تر باشد، بـرای بهبـودی بیماران بهره برد.

بر این اساس، ازنظر اقتصادی موسیقی درمانی، روشی مقرون به صرفه و مقرون به صرفه بـوده و نیاز به دستور پزشک یـا اسـتفاده از ابـزار و امکانات خاصی ندارد و باعث پذیرش این رویه ها از طرف بیماران خواهد شـد.

به اعتقاد فقیه و همکارانش، در حیطـه پـژوهش نیـز تحقیقـات در ایـن زمینـه نه تنها موجب آشنایی تعداد بیشتری از افـراد بـا ایـن روش ها می شود، بلکه منجر به شناسایی نکـات بهتر و اختصاصی تر شـده و راهگشـای انجـام تحقیقات بعدی در این زمینه است و امکـان دستیابی به پاسخ بهتر در افراد تحت رویه های تشخیصی و درمانی وجود خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 7 دی 1400 بروزرسانی: 7 دی 1400 گردآورنده: cruisero.ir شناسه مطلب: 2094

به "توصیه هایی برای کاهش استرس آندوسکوپی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توصیه هایی برای کاهش استرس آندوسکوپی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید