تصویب 29 ماده از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران

به گزارش کشتی کروز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نوبت عصر یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، 23 ماده دیگر از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران را به تصویب رساندند تا به این ترتیب امروز در این جلسه 29 ماده از این برنامه به تصویب رسیده باشد.

تصویب 29 ماده از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران

به گزارش کشتی کروز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نوبت عصر یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در آنالیز برنامه پنج ساله سوم مواد دیگری از برنامه را مورد بحث و آنالیز قرار دادند که مواد تصویب شده توسط اعضا به توضیح ذیل است:

ماده هفتم این برنامه که شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری بر اساس فرآیندهای شناسایی و اولویت بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در شش ماهه نخست این برنامه اقدام کند.

اعضای شورای شهر تهران پس از بحث و آنالیز در مورد این ماده نهایتا با 16 رای موافق این ماده را به تصویب رساندند.

ماده هشت این برنامه که شهرداری تهران را موظف می نماید نسبت به بازنگری آئین نامه استخدامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به شورای شهر به منظور طی مراحل قانونی در سال نخست برنامه اقدام نماید، با 16 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

ماده نهم این برنامه که شهرداری تهران را موظف می نماید با هدف دستیابی به چابکی و بهره وری سازمانی اقداماتی از جمله تدوین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری، اعمال راهبرد جذب برگزیده و خروج راهنمایی شده کارکنان را انجام دهد نیز با الحاق یک تبصره به پیشنهاد میرلوحی یکی از اعضای شورا برای جذب و بکارگیری دانشگاهیان و نخبگان مرتبط با ماموریت های شهرداری از دانشگاه های برتر تهران نهایتا با 18 رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

ماده دهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور ارتقای سطح اثربخشی حاکمیتی سازمان ها و شرکت های وابسته نسبت به تدوین نظام نامه حاکمیت شرکتی در سال نخست برنامه و بازآرایی به وسیله همخوانی وظایف و کارنمودهای آنان با ماموریت های شهرداری تا خاتمه سال دوم برنامه اقدام کند. این ماده نیز با 17 رای موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

ماده یازدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید ضمن یکپارچه سازی کلیه رویه های ارزیابی عملکرد سازمانی موجود در چهارچوب نظام جامع ارزیابی عملکرد و ایجاد پیوستگی میان آن و نظام جامع منابع انسانی و نظام بودجه ریزی نسبت به سنجش و ارزیابی ادواری اقدام کند. این ماده نیز با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

ماده دوازدهم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران شهرداری را موظف می نماید به منظور تحول، نوسازی اداری و بهره وری سازمانی اقداماتی را پس از تصویب شورای شهر همچون بازطراحی کلان ساختار سازمانی در سطح ستاد، مناطق، نواحی، سازمان ها و شرکت ها با نگرش تجمیع سازمان ها، شرکت ها و کاهش معاونت ها و مدیران در سطوح سازمانی انجام دهد که این ماده نیز پس از بحث و آنالیز با 16 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

ماده سیزدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور افزایش کارایی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای با رعایت ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری اقداماتی همچون تدوین برنامه فرآیند پدید آوری و مدیریت پروژه های مهم شهری و ارتقای سطح کیفی پروژه های شهر و رعایت الزامات محیط زیستی و کاهش آلایندگی هوا، حفظ و نگهداری آب و خاک، مطالعات محیط زیستی کلیه پروژه های مهم شهری را در دستور کار قرار دهد. این مصوبه نیز با 18 رای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

ماده چهاردهم برنامه نیز شهرداری تهران را موظف می نماید در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی، معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقدام کند که این مصوبه نیز با 18 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

به گزارش کشتی کروز، در ادامه این جلسه اعضای شورای شهر تهران ماده 15 این برنامه را که شهرداری تهران را موظف می نماید نسبت به آنالیز و آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضایی اقدام و برنامه عملیاتی خود را جهت کاهش حجم این دعاوی و شکایات تا خاتمه سال اول برنامه به شورا ارائه نمایند، مورد بحث و آنالیز قرار دادند و نهایتا با 18 رای موافق این ماده به تصویب اعضا رسید.

ماده شانزدهم این برنامه که شهرداری تهران را موظف می نماید در جهت ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست پذیر اقدام کند پس از بحث و آنالیز با 16 رای به تصویب رسید.

ماده هفدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید در جهت تحقق شهر هوشمند در حوزه های زیرساخت های ارتباطی و مراکز داده و تجهیزات سخت افزاری اقداماتی همچون جذب سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه زیرساخت های ارتباطی پایدار و همچنین ایجاد و توسعه شبکه بی سیم دیجیتال پایدار شهری را تا خاتمه سال دوم برنامه محقق نمایند. این ماده نیز با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

ماده هجدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید نسبت به ساماندهی و رعایت حریم دکل های رادیویی و مخابراتی اقداماتی همچون همکاری در تکمیل و اجرای پروژه شبکه ایستگاه های پایدار برای ارتباطات رادیویی، به روز رسانی طرح مکان یابی به منظور کاهش آلودگی الکترومغناطیسی و بصری را در دستور کار قرار دهند. این مصوبه نیز با 16 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

ماده نوزدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید در جهت تحقق شهر هوشمند و ایجاد تحول دیجیتال در حوزه پلتفرم ها و سرویس های نرم افزاری اقداماتی همچون تامین، توسعه و بهینه سازی سرویس های نرم افزاری یکپارچه مورد احتیاج مدیریت شهری و شهروندان را در بسترهای مختلف با تاکید بر خدمات دیجیتال و هوشمند غیر حضوری و شفاف و همچنین آماده سازی زیرساخت انواع نظام های دریافت و پرداخت شهرداری و توسعه بسترهای تبادلات مالی و غیر مالی بر اساس فناوری نوین مانند زنجیره بلوکی اقدام کند. این مصوبه با 18 رای موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

به گزارش کشتی کروز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه در آنالیز ماده 20 برنامه پنج ساله سوم شهر تهران که شهرداری را موظف می نماید نسبت به سیاست گذاری و استقرار نظام جامع آمار و داده و نظام جامع اطلاعات مکانی اقدام کند مورد بحث و آنالیز نهاده شد و نهایتا با 16 رای موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

ماده 21 این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور افزایش کیفیت خدمات و برقراری امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به وسیله تدوین و ابلاغ راهبردها، سیاست ها و ساختار حکمروایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری تا خاتمه شش ماهه نخست برنامه اقدام کند. اعضای شورا پس از بحث و آنالیز این ماده نهایتا آن را با 17 رای موافق به تصویب رساندند.

ماده 22 این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور پیاده سازی نظام نوآوری شهری نسبت به تدوین آئین نامه راهنمایی و حمایت از زیست بوم نوآوری شهری با هدف برطرف چالش های کلیدی شهر در شش ماهه نخست برنامه اقدام نمایند و در بازنگری طرح تفصیلی و پهنه بندی شهری به فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه توجه ویژه ای داشته باشند. این ماده پس از بحث و آنالیز اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 18 رای موافق به تصویب رسید.

ماده 23 این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور ارتقای سطح دسترسی به زیرساخت ها و عدالت فضایی با آنالیز سالیانه وضعیت برخورداری زیرساخت ها در سطح مناطق، توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای را به گونه ای انجام دهد که سرانه بودجه، تملک دارایی های سرمایه ای احداثی در محروم ترین منطقه طی برنامه سوم بیشتر از برخوردارترین منطقه بوده و سایر مناطق متناسب با سطح عدم برخورداری از این بودجه بهره مند شوند. اعضای شورا پس از بحث و آنالیز این ماده نهایتا آن را با 15 رای موافق به تصویب رساندند.

ماده 24 این برنامه که شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور توسعه منابع مالی پایدار شهر و حصول سهم 50 درصدی در طول برنامه ضمن تعریف و ارائه جدول منابع مالی پایدار اقداماتی همچون شناسایی عناوین جدید درآمدی و افزایش سالانه درآمدهای پایدار در چهارچوب بودجه سالانه را انجام دهد. این ماده با 16 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

ماده 25 این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید در راستای افزاش انضباط مالی اقداماتی همچون تدوین دستورالعمل اجرایی حذف و کاهش میزان یاری سازمان ها و شرکت ها و موسسات وابسته تا خاتمه سال اول برنامه و همچنین شهرداری موظف به مبادله موافقتنامه برای کلیه ردیف های اعتباری هزینه ای و سرمایه ای تامین شده از محل منابع داخلی و منابع بودجه عمومی شهرداری است که باید برابر این ماده توسط شهرداری تهران این موارد اجرایی گردد. این ماده نهایتا با 15 رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

ماده 26 این برنامه که شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور انجام تعهدات وظایف و ماموریت های ذاتی و کاهش هزینه ها اقداماتی را انجام دهد که با 16 رای موافق به تصویب اعضا رسید.

ماده 27 این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حل و فصل بدهی ها و تعهدات مالی خود در طول برنامه اقداماتی را انجام دهد. این مصوبه نیز با 16 رای موافق به تصویب رسید.

ماده 28 این برنامه شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور هوشمندسازی فرآیندهای وصول درآمدها، نسبت به یکپارچه سازی سیستم های جامع مالی، عوارض خودرو و املاک اقدام نموده و روش های پرداخت در این سیستم ها را مکانیزه کند. این ماده نیز با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

نهایتا ماده 29 این برنامه که شهرداری تهران را موظف می نماید به منظور جلب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی تا خاتمه برنامه سوم اقداماتی همچون تشکیل ستاد پشتیبانی سرمایه گذاری مالی را محقق کند، با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 5 خرداد 1398 بروزرسانی: 5 خرداد 1398 گردآورنده: cruisero.ir شناسه مطلب: 262

به "تصویب 29 ماده از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تصویب 29 ماده از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید